Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Gwarancja obejmuje urządzenia wprowadzone i dystrybuowane  na polski rynek przez firmę AASPEN Grupa zwaną dalej “Dystrybutorem” i zaopatrzone w ważną kartę gwarancyjną, zwane dalej  ”Urządzeniami”.

2. Karta gwarancyjna jest nieważna bez: daty sprzedaży, pieczątki Sprzedawcy, numeru fabrycznego.

“Urządzenia”, bez podpisu Kupującego z datą otrzymania karty gwarancyjnej oraz jeżeli zawiera poprawki lub skreślenia.

W takiej formie nie stanowi ona podstawy do rozpatrzenia reklamacji “Urządzenia” oraz do dokonywania ustalonych przez obie strony przeglądów gwarancyjnych.

3. Gwarancji udziela Sprzedawca, zwany dalej “Gwarantem” i do niego należy kierować roszczenia w okresie gwarancji.

Uprawnionym w zakresie gwarancji jest posiadający “Urządzenie” wraz z ważną kartą gwarancyjną, zwany dalej “Klientem”.

4. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikat nie będzie wydany.

5. Gwarancją nie są objęte czynności, do jakich zobowiązany jest “Klient” w ramach instrukcji obsługi “Urządzenia” (np. przygotowanie instalacji  zasilającej).
Gwarancją nie objęte są części plastikowe, gumowe i elektroniczne; uszkodzenia powstałe na skutek złych parametrów mieszanki, prądu i wody np. pienienie się mieszanki, brak jednej fazy lub zanik ciśnienia wody oraz inne uszkodzenia nie zawinione przez producenta oraz ich następstwa, do powstania których przyczynił się użytkownik, osoby trzecie lub siła wyższa.
Naprawy takie mogą być wykonywane wyłącznie odpłatnie.

6. “Gwarant” udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży i wydania “Urządzenia” z magazynu.

7. W okresie gwarancji wszystkie naprawy  spowodowane wadami fizycznymi powstałymi z przyczyn tkwiących w “Urządzeniu” będą usuwane nieodpłatnie.

8. W okresie gwarancji wszystkie naprawy “Urządzenia” i czynności  konserwacyjne oraz kontrolne mogą być wykonywane jedynie przez “Gwaranta, Dystrybutora lub Producenta”, z  tym że nie dotyczy to  czynności, do których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest Klient w trakcie eksploatacji urządzenia.

9. “Gwarant” zobowiązuje się do naprawy urządzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia “Urządzenia” do punktu serwisowego lub zgłoszenia awarii.

10.  W przypadku, gdy naprawa wymaga Importu części zamiennych termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez “Gwaranta”.

11. Awaria “Urządzenia” musi zostać zgłoszona niezwłocznie po jej wystąpieniu pod numer wskazanym w karcie gwarancyjnej,  przy czym nie później niż w terminie 7 dni.
Uchybienie tego terminu skutkuje wygaśnięciem gwarancji.

12. Urządzenia o wadze poniżej 35 kilogramów “Klient” zobowiązany jest dostarczyć do punktu serwisowego “Gwaranta” (adres wskazany na karcie gwarancyjnej) na własny koszt w oryginalnym opakowaniu.

13. Klientowi przysługuje prawo wymiany osprzętu na nowy tylko wtedy, jeżeli punkt serwisowy “Producenta” stwierdzi na piśmie, że usunięcie wad jest niemożliwe.

14.  Klient  traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku nie zastosowania się do instrukcji obsługi, lub wskazówek i uwag “Gwaranta” w zakresie obsługi “Urządzenia”, a także w przypadku podłączenia urządzenia przez osoby nie posiadające uprawnień, niewykonywania czynności wskazanych w instrukcji obsługi zapewniających poprawne działanie urządzenia, w terminach i zakresie tam określonym (np. odkamienianie  urządzeń,  czyszczenie parowników). 

15.  Wszelkie spory wynikłe pomiędzy “Gwarantem” a “Klientem” wiążące się z eksploatacją “Urządzenia” będą rozstrzygane we własnym zakresie  polubownie.
 W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby “Gwaranta”. 

16.  W sprawach nie unormowanych postanowieniami Karty gwarancyjnej mają zastosowanie przepisy  kodeku cywilnego.

17.  Wraz z wygaśnięciem gwarancji “Gwarant” będzie świadczył usługi serwisowe odpłatnie na zasadach określonych w odrębnej umowie.